Mail Disclaimer

Email này (bao gồm các tập tin kèm theo) và nội dung của email là bảo mật và có thể mang tính riêng tư hoặc được bảo vệ khỏi việc bị tiết lộ. Email này chỉ được phép sử dụng bởi cá nhân hoặc chủ thể được xác định là người nhận. Nếu bạn không phải người nhận, vui lòng thông báo cho người gửi bằng cách phản hồi email, sau đó xóa thông điệp này và các tập tin kèm theo khỏi hệ thống của bạn. Nếu bạn không phải người nhận, bạn không được sao chép email này và các tập tin đính kèm, hoặc không tiết lộ nội dung email cho bất kỳ chủ thể nào khác. De Heus không chịu trách nhiệm đối với việc truyền tải đúng và đầy đủ thông tin được thể hiện trong thông điệp này, hoặc đối với bất kỳ trì hoãn nào để nhận thông báo này.

This email (including any attachment) and its content are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is intended solely for use by the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, please notify the sender by sending a “reply email” and subsequently delete this email and any attachment from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachment, nor disclose the content to any other person. De Heus is neither liable for proper and complete transmission of the information contained in this communication, nor for any delay in its receipt.